Beleid

Dit beleidsplan heeft tot doel de grote lijnen van het beleid van onze Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland duidelijk te maken en de ambities voor de komende jaren te formuleren. Het geeft vervolgens de kaders aan, waarbinnen het bestuur ondersteuning wil geven aan de coördinator, de beheerders en samen met vrijwilligers en inwoners van de stads- en dorpskernen in de dorps- en gemeenschapsruimten activiteiten wil ontplooien en initiatieven wil nemen.

1. Visie

Het bevorderen van het sociaal cultureel leven en de leefbaarheid van de kernen op Schouwen-Duiveland

2. Missie

In samenwerking met de inwoners van de stads- en dorpskernen passende accommodaties beschikbaar stellen.

3. Doelstelling

 1. Het scheppen van faciliteiten om de plaatselijke initiatieven van het verenigingsleven en de zelfstandige beheerders van de gebouwen zo veel mogelijk te ondersteunen.
 2. Het stimuleren van sociaal culturele activiteiten en het zorgen voor een goede samenhang tussen de diverse locaties en een wervende promotie.
 3. De vrijwilligers in de verschillende kernen vormen een belangrijke basis voor de realisering van de visie van het stichtingsbestuur.
 4. De stichting zal, waar mogelijk, steun verlenen en meewerken aan projecten van de diverse organisaties op het terrein van welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg en projecten van de gemeente, provincie en woningbouwcorporatie(s) die de bevordering van de leefbaarheid ten doel hebben.
 5. Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van de onder stichting vallende accommodaties.

4. Functie dorps- en gemeenschapshuizen en activiteiten

Er kunnen voor de accommodaties drie functies worden onderscheiden

 1. De ontmoetingsruimte voor de sociaal contacten van de kernbewoners.
 2. De ruimtebiedende functie voor groepen en instellingen met een eigen programma van activiteiten op het gebied van zorg, recreatie en educatie.
 3. De activiteitenfunctie om ruimte to bieden aan sociaal-culturele activiteiten met een open karakter.

Het beleid is er op gericht om in de dorps- en gemeenschapshuizen alle vormen van activiteiten op het gebied van zorg, recreatie, educatie en cultuur ruimte te bieden. Dorpsactiviteiten hebben voorrang boven niet-dorpsgebonden activiteiten en commerciële en/of horeca-activiteiten.

Kenmerkend voor een dorps- en gemeenschapshuis is dat het, gezien de bezoekers, gebruikers en ook gelet op de activiteiten, zoveel mogelijk bezoekers trekt dat een afspiegeling is van de bewoners van de kernen.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 1. Plaatselijke initiatieven van het verenigingsleven en de zelfstandige beheerders van de gebouwen bekend te maken via de website van de stichting en andere uitingen. Het bestuur streeft er naar, de verschillende activiteiten via de coördinator te coördineren en de informatie over het verenigingsleven, c.a. tussen de dorps- en gemeenschapshuizen met elkaar te verbinden.
 2. Het openstellen van de accommodaties voor kunstuitingen en artiesten in de gelegenheid stellen hun werken te exposeren, muziek uit te voeren/oefenen, toneelvoorstellingen, etc. Het bestuur ziet een periodieke uitwisseling van kunstuitingen tussen de verschillende stad- en dorpskernen als een belangrijke kennisvergroting voor de bewoners.
 3. Vrijwilligers in de stads- en dorpskernen te betrekken bij de activiteiten in en rond het dorpen gemeenschapshuis. De inzet van de vrijwilligers, bijvoorbeeld eenvoudig onderhoudswerk, inspringen bij een activiteit, het ophalen van een oudere dorpsgenoot, etc., is essentieel voor de medebewoners en daarmee plezierige leefomstandigheden.
 4. Steun te verlenen en mee te werken aan projecten op het gebied van welzijn, jeugd- en ouderenzorg. Het demonstratieproject Schouwen-Duiveland “Het hart van leefbaarheid”, dat een initiatief is van de woningbouwvereniging Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland, is hiervan een voorbeeld waaraan het bestuur een bijdrage zal leveren. In samenwerking met de inwoners van de kernen Eltemeet, Oosterland, Dreischor, Noordgouwe en Bruinisse en het Welzijnshuis, Allévo en Vébégo zal, mede op basis van een integraal dorps- en gemeenschapsruimtebeleid, inhoud worden gegeven aan het versterken van de leefbaarheid in de kernen. De provincie Zeeland richt zich vooral op de borging van het demonstratiekarakter van het project naar andere gemeenten in onze provincie.
 5. Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van de accommodaties. Met ingang van 1 januari 2009 de negen gemeentelijke dorpshuizen en ingaande 2010 kunnen de accommodaties van de stichtingen dorpshuizen/MFC’s op Schouwen-Duiveland zich aansluiten:
  Een adequate instandhouding en het onderhoud op basis van een meerjarig onderhoudsplan en reserveringsplan. Een goede inrichting van accommodaties, waaronder de indeling, de aankleding en aanschaffing, onderhoud en vernieuwing van de inventaris. Opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik. Adequate personele bezetting, w.o. de dienstverlening van beheerders (gastheer/gastvrouwschap) en ondersteuning van coördinator en vrijwilligers. Een goed financieel beheer en administratie. Belangenbehartiging bij de gemeente, Zeeuwland, bedrijfsleven, provincie, etc.

5. Doelgroepen

De dorps- en gemeenschapshuizen zijn bedoeld voor alle verenigingen, organisaties en dienstverlenende en commerciële groepen. Familiefeesten, zoals verjaardagen, bruiloften en begrafenissen vallen onder commerciële activiteiten.

6. Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders en is zo veel mogelijk een afspiegeling van de bevolking op Schouwen-Duiveland rekening houden met een evenwichtige geografische spreiding over de gemeente.

Beheerders
De beheerder is de spil binnen de dorps- en gemeenschapshuizen. De beheerder is immers als gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de accommodatie. Is tevens de schakel tussen de inwoners en de coördinator en het bestuur. De beheerder heeft een professionele opvatting/houding en is maatschappelijk geëngageerd (maatschappelijk ondernemer). De beheerder moet binnen vooraf bepaalde grenzen zelfstandig kunnen werken. Bovendien houdt hij/zij nauw contact met de bewoners en gebruikers van de accommodatie en weet vrijwilligers aan te trekken, te enthousiasmeren en te stimuleren.

Vrijwilligers
De vertegenwoordigers van dorpshuizen én dorpsraden hebben zich de afgelopen jaren diverse malen uitgesproken over het belang en het behoud van de dorpshuizen. Het bestuur doet daarom een beroep op alle bij de dorps- en gemeenschapshuizen betrokkenen om de huidige structuren en netwerk zo veel mogelijk te handhaven dan wel prudent in te passen in de nieuwe stichtingsstructuur.

Schouwen-Duiveland
maart 2017.